2005-12-23 sasha sparks, christina carter &_ sandra romain 01 - 05